• S Sudjai

เงื่อนไข “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท


ขอบคุณภาพ pixabay.com

เงื่อนไข “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท

ตามที่มีข่าวออกมามากมาย เรื่องที่ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน กรอบวงเงิน 85,500 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย- – โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท เพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– โครงการ ม.33 เรารักกัน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– โครงการคนละครึ่ง เฟส3 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ยังมีโครงการดังนี้