• S Sudjai

สุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ


ssudjai

สุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ

เป็นผู้ให้และผู้รับแสนยิ่งใหญ่ในชีวิต ผมว่าคนเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งย่อมต้องเกิดเพียงครั้งเดียวและตายเพียงครั้งเดียว อาจจะมีข่าวบ้างที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนมาซึ่งจริงๆ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่ก็มีน้อยมากๆ ที่จะเป็นแบบนี้ด้วย แต่ท้ายที่สุดก็ต้องตายเพียงครั้งเดียวคือเมื่อไม่มีลมหายใจเท่านั้น จากอดีตที่ผ่านมา เราได้ย้อนมาดูตนเองหรือยังว่าหนึ่งปีที่กำลังจะผ่านพ้นไป เราได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือยัง ? ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือยัง ? ต่อสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้หรือยัง ? วันเวลาที่เคลื่อนคล้อยไปนี้มันไม่เคยรอเรา คนที่ฉลาดย่อมบริหารตนเองให้เข้ากับกาลเวลาที่ผ่านไป แต่คนที่โง่เขลาย่อมปล่อยให้กาลเวลาผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะเดียวกันคนที่เกิดมาผ่านพ้นไปหนึ่งร้อยปีแต่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยย่อมสู้กับคนที่เกิดมาเพียงวันเดียวแต่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลไม่ได้ ดังนั้นกาลเวลาจึงมิใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงผลของความดีหรือความชั่วที่ได้กระทำไว้ของแต่ละคนเสมอไป


ความสุขที่เราได้ให้โอกาศ ได้แนะนำ ได้แช